Zaměření tříd

Zaměření mateřské školy vyplývá z projektu „Rozvoje komunikačních schopností dětí . Naše školka se ve všech věkových skupinách zabývá prevencí vad řeči, v logopedickém kroužku nápravou  řečových vad a rozvojem grafomotoriky.
U dětí s odkladem školní docházky a  vybraných předškoláků provádíme „Metodu dobrého startu.“ Je to soubor  motoricko –opticko – akustických  cvičení, jejichž základem je písnička. Cílem je podporovat rozvoj psychomotoriky, řeči a připravit děti na výuku čtení a psaní.

 

1. TŘÍDA – MOTÝLCI – 3-4 ROKY

Cíle:

 • nově příchozím dětem vytvořit možnost postupně se adaptovat na nové prostředí
 • vytvořit vhodné a milé prostředí a těsně spolupracovat s rodiči v rámci plynulého přechodu z rodiny
 • u dětí navodit povědomí bezpečí, radostné atmosféry a víry ve vlastní schopnosti a dovednosti, vytvořit dětem klidné, podnětné a pohodové prostředí
 • rozvinout mluvní projev a výslovnost, osvojit si komunikativní dovednosti i projevy a umět vyjádřit pocity a dojmy
 • docílit toho, abychom pouze nenaplňovaly dětskou mysl, ale probouzely v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat a předvést, co všechno zvládne
 • po celý rok budeme pravidelně působit čtením a vyprávěním pohádek a příběhů
 • vézt děti ke zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků

Specifické zaměření třídy:

Primární logopedická prevence

 • preventivní logopedická cvičení
 • rozvoj vyjadřování
 • dechová cvičení
 • cvičení orofaciální oblasti, gymnastika mluvidel
 • artikulační cvičení
 • sluchová cvičení

Hudebně pohybové činnosti

 • soubor písní pro děti, práce s rytmem a melodií
 • rytmizace – hra na tělo, Orffovy nástroje, lateralita
 • pohybové a smyslové činnosti v rytmu
 • utváření vztahu k hudbě a rytmu

Výtvarné zaměření

 • využití netradičních výtvarných technik
 • využívání přírodnin k výtvarné tvorbě
 • pocitové vyjádření pomocí kresby
 • návštěvy galerií, muzeí, keramických dílen apod.

Relaxační činnosti

 • odpočinkové a klidové činnosti, fyzické i psychické zklidnění
 • uvolňovací a dechová cvičení
 • vnímání celého těla
 • reakce na dotyk, vnímání dotyku
 • aroma masáže, vnímání všemi smysly

 

2. TŘÍDA – BERUŠKY – 4-5 LET

Hudebně - pohybové zaměření s netradičním pojetím

Cesta kolem světa aneb „jak si děti hrají na jiných kontinentech“

Seznámení dětí s životem obyvatel na jiných kontinentech a to díky vlastnímu prožitku /hudba, pohyb, tanec s dramatizačními prvky/.

Tvoření rytmizace s netradičními nástroji a předměty /kyblíky, šátky, kaštany, kameny, ořechy…/ Hlavně budeme rytmizovat s vlastním tělem „naše tělo bude náš nástroj“

Prostřednictvím hudby a pohybu, tak vstoupíme do světa různých národností a kultur. Uvědomíme si různé odlišnosti. Děti se tak mohou na chvilku proměit v africké bubeníky, indiány, kovboje …

 

Hudebně – dramatické zaměření

Rozvoj citu pro rytmus formou písniček a říkanek s pohybem

Podporování a rozvíjení řečového projevu

Rozvíjení kreativity a sebevyjadřování

Využívání dramatických pomůcek /čepiček, maňásků, dřevených loutek, relaxační místnosti a relaxační hudby, využívání diaprojektoru.

 

Retro hry

Vrátíme se v čase do her našich maminek a tatínků.

Procvičíme si koordinaci pohybu, lokomoční pohyb, rovnováhu, zručnost a obratnost

Zapojení silových prvků, protahovacích cviků

Procvičení vytrvalosti, soustředěnosti, paměti, balanční cvičení.

 

Aktivity zařazované průběžně po celý rok:

Muzikoterapie, bubnování, overbally, aerobní cvičení, solanka, šikovné ruce, grafomotorické listy, dramatické činnosti, hudební hry a činnosti, psychomotorické hry, logopedické chvilky, estetické a tvůrčí aktivity, tvoření a malování ve dvojicích a skupinkách.

 

Cíle: rozvoj pohybových schopností, zdokonalování v oblasti jemné a hrubé motoriky, uvědomění si vlastního těla, rozvíjení tvořivosti, vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj řečových a jazykových dovedností, upevňování dovedností, zručností, rovnováhy, postřehu, lokomočních pohybů, procvičování paměti formou „retro her“, osvojení si přiměřeně k věku praktických dovedností, rozvoj tvořivosti /tvořivé myšlení, tvořivé sebevyjádření/

 

3. třída – VČELIČKY: 5-7 LET

Ve třídě Včeliček jsou převážně děti předškolního věku 5-6 let, děti s odkladem školní docházky, doplněno dětmi mladšími 5ti let (vyspělejší děti, které zvládnou tempo předškolní třídy – ovšem s maximální individuální péčí). Pro školní rok 2017/2018 je ve třídě zapsaných 27 dětí – optimálně rozloženo v poměru chlapců a dívek. Pro tento školní rok nebude do třídy žádné dítě integrováno.

Na třídě spolupracují pedagogové Hana Žemlová a Zdena Dokoupilová. Spoluzodpovídají za výchovně vzdělávací program – za záměrné, cílevědomé a soustavné rozvíjení vědomostí, dovedností a postojů dětí, a to dle jejich individuálních možností, v souladu s ŠVP PV a Memorandem dítěte.

Žádné z dětí nemá zjištěné nebo uvedené žádné zdravotní problémy, které by vyžadovaly zvláštní péči či omezení při běžných činnostech a akcích MŠ. Žádné z dětí nemá uvedenou nebo zjištěnou diagnózu, která by vyžadovala integraci.

 

Zaměření třídy Včeliček

Sportovní

Zaměření se na stimulaci růstu a neurosvalového vývoje dítěte. Na podporu jeho fyzické pohody, zlepšování tělesné zdatnosti i pohybové a zdravotní kultury, rozvoj pohybových dovedností. Povedeme děti k zdravým životním návykům a postojům.

Aktivity: košíková – jednou za měsíc, práce s míčem, spolupráce v týmu, kooperační hry

Cvičení na Sokolovně- jednou za měsíc, gymnastické prvky, orientace v prostoru, koordinace pohybů, rovnováha, spolupráce

Plavání- cyklus 5 lekcí, učit děti nebát se vody „bezpečné plavání“

Jóga pro děti – začleňování asán, relaxačních a dechových cvičení, které vedou děti ke zklidnění, lepšímu udržení pozornosti a soustředění, zlepšení ohebnosti celého těla, koordinaci a rovnováze tělesné i duševní. Jóga má také velmi dobrý vliv na rozvoj řeči a správnou artikulaci hlásek.

Turistické – kudy včelka létala

Vzbuzovat u dětí radost z přirozeného pohybu – chůze, učit je překonávat překážky přírodní i fyzické, radost z poznávání okolí, přírody živé i neživé, jak se chovat v přírodě, chránit ji

Poznáváme naše město Zlín

Teoretické i praktické seznamování s naším městem a jeho okolím. Považujeme za důležité, aby děti dobře znaly město, ve kterém žijí. Jeho historii, pamětihodnosti, zajímavá místa, kulturu, průmysl a přírodu. Teoretická část: čtení pověstí a legend ze Zlínska vyhledávání obrázků v knihách, encyklopediích, časopisech. Orientace na mapě a doplňování fotografií na místa, kam daný objekt patří. Seznamování se zaměstnáním rodičů a kde se nachází budova, kde pracují. Kde se nachází důležité objekty: nemocnice, policie, záchranná služba, hasiči apod.

Praktická část: vycházky po městě a okolí, exkurze, turistické vycházky s poznáváním přírody v okolí Zlína.

Rozvoj komunikačních dovedností

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu logopedických vad a problémů dětí s komunikací, zaměřujeme se na prevenci vad a rozvoj komunikačních dovednost. Používáme speciální logopedické pomůcky a didaktické hry na procvičování správného dýchání, gymnastiky mluvidel, správného nastavení mluvidel pro určité hlásky a rozvoj souvislého vyjadřování, popis obrázku apod. nedílnou součástí je i rytmizace, která vede k harmonizaci pohybů a koordinaci celého těla, tedy i mluvidel

 

4 TŘÍDA – ŠNEČCI – 5-7LET

Třída je heterogenní. Převažují předškoláci. Ve třídě spolupracují dvě pedagožky Mgr. Iveta Frolková a Mgr. Michaela Vojáčková. Ve třídě není žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde tři děti s odkladem školní docházky, jedno děvče je nově příchozí.

Zaměření třídy Šnečků

Zaměříme se v rámci logopedické prevence na správně postavení mluvidel, orofaciální cvičení (rozvoj motoriky mluvidel) a dechové cvičení. Logopedická péče je jedním z nejdůležitějších poslání naší třídy. Zařazujeme mezi ní aktivity, jak individuální, tak skupinové. Pro práci využíváme různé metody a formy práce a obohacujeme děti o práci se zajímavými didaktickými pomůckami. Speciálními cvičeními a hrou rozvíjíme řeč děti tak, aby byla správná po stránce formální, tak i obsahové a nadále budeme podporovat schopnost mluvit plynule na určité téma a nebát se komunikovat s ostatními a to, jak s vrstevníky, tak dospělými.

Metoda dobrého startu

Motoricko – opticko – akustická cvičení, jejichž základem je lidová písnička. Cílem je podporovat rozvoj psychomotoriky, řeči a připravit děti na výuku čtení a psaní.

Šnečkovy kilometry

Staneme se malými turisty a společně budeme prozkoumat blízké i daleké okolí naší mateřské školy. Zaměříme se na přirozený pohyb v terénu, na stoupání a klesání, na poznávání turistických značek a následně také přírody

Sportu ku zdraví

Budeme navštěvovat basketbalovou halu na Zeleném, kde budeme procvičovat míčové hry pod vedením pana trenéra. Jelikož máme v naší školce malé prostory ke sportování, cvičení s míčem uvítáme. Následně budeme chodit na Sokolovnu, kdy nám vždy paní učitelky připraví bohatý program. Pro cvičení v prostoru třídy budeme využívat jógu pro děti – začleňování asán, relaxačních a dechových cvičení, které vedou ke zklidnění, lepšímu udržení pozornosti a soustředění, zlepšení ohebnosti celého těla, koordinaci a rovnováze tělesné i duševní.